Welkom bij CSP REAL ESTATE

Nieuws

Nieuws

 

CSP Real Estate deelt hierbij graag het laatste nieuws omtrent onze projecten, investeringen, portfolio en andere vastgoed gerelateerde details.

Wil jij nieuws met ons delen? Laat het ons dan alsjeblieft weten en neem contact op met Christy Harthoorn.

Persbericht namens directie Cicom & Copier

Op het voormalig campingterrein De Steppe te Ulicoten wordt een hoogwaardig vakantiepark ontwikkeld. Op dit 7 hectare grote recreatiepark worden door Ingenieursbureau Cicom & Copier 71 (4,6,8 en 12 persoons) nieuwe unieke vrijstaande vakantiewoningen gerealiseerd.

Cicom & Copier heeft als adviseur zowel de vraagstelling rondom de stikstofproblematiek PAS, alsmede omtrent de grondverontreiniging PFAS begeleid. Cicom & Copier heeft voor dit project het volledige voortraject (bodemonderzoek, afstemming flora & fauna, ontwerp en vergunningsaanvragen) uitgevoerd. Deze adviezen zijn verwerkt in de rapportages die mede geleid hebben tot het verstrekken van de definitieve omgevingsvergunning. De bezwaartermijn van 6 weken is verstreken, en hiermee is de vergunning onherroepelijk.

De sloop en sanering van het voormalige recreatieterrein is onder leiding en verantwoording van Cicom & Copier nagenoeg afgerond. Het ontwerp van de buitenruimte is voltooid, waardoor de volgende fase van het bouwproces in werking gesteld kan worden, dat wil zeggen, de grond wordt bouwrijp gemaakt.

Cicom & Copier doorbreekt hiermee de traditionele rol van een ingenieursbureau door niet uitsluitend de gebruikelijke engineering en advisering te verrichten, maar ook zorg te dragen voor het verkrijgen van de onherroepelijk bouwvergunning en risicodragend de realisatie van het project te verwezenlijken.

Project De Steppe wordt uitgevoerd in opdracht van CSP REAL ESTATE.

Dit persbericht werd eveneens geplaatst in Vastgoedjournaal (klik hier)

De Steppe Ulicoten nieuwsupdate

Ede, 30 oktober 2019

Voor de projectontwikkeling van het vakantiepark De Steppe te Ulicoten zijn inmiddels de verplichte onderzoeken Flora & Fauna afgerond.

Met name het onderzoek naar de huismussen en vleermuizen die in het gebied aanwezig waren, is diepgaand onderzoek gedaan door ingenieursbureau Cicom & Copier te Ede. De uitkomst van de onderzoeken gaf aan dat er een aantal mitigerende maatregelen getroffen dienden te worden.

Bij start van de werkzaamheden hadden wij hierop reeds ingespeeld en een groot aantal nest- en broedkasten in de directe omgeving aangebracht.

Daarom kunnen wij nu volstaan met het aanbrengen van nog 8 extra broedkasten en is aan alle verplichtingen voldaan, inclusief de gewenningsperiode. Hier is aanzienlijke bouwtijd door bespaard!

Nu kunnen we de resterende 3 gebouwen waar vleermuizen in vertoefden nog slopen en is het terrein gereed voor het Bouwrijp maken (aanleg van bouwwegen, kabels- en leidingwerk en graven van bouwputten voor de woningen). Volgens onze planning zullen dan in Q1-2020 de eerste woningen geplaatst kunnen worden.

Start bouw Winterberg

Ede, 16 oktober 2019

Afgelopen maandag zijn wij gestart met het bouwrijp maken van de bouwlocatie in Winterberg!

Geweldig dat na de voorbereidingen nu concreet te starten.

We hopen op goede weersomstandigheden zodat de eerste fase afgerond kan worden, voor de sneeuw valt.

We gaan hier een prachtig vakantiepark bouwen met ruim 50 vakantiewoningen.

https://www.uplandparcs.nl/…/pr…/uplandparcs-winterberg.html

Advies Adviescollege Stikstofproblematiek

CSP Real Estate deelt hierbij graag het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek.

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen om de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland.

Via de link kom je direct op de pagina om het rapport te downloaden

CSP Real Estate host Masterclass

Fantastische Masterclass georganiseerd ism Sociëteit Vastgoed met als onderwerp Beleggen of Financieren?

65 Vastgoed professionals waren op 17 september jl. te gast terwijl 4 top sprekers van de Rabo, JLL, Holland Immogroup en Adelaer Real Estate ons meenamen op waardevolle informatie en kennisdeling.

We sloten af met een ontzettend gezellige borrel.

De gasten waren het eens, dit was een top meeting van hoge kwaliteit met geweldige gasten en sprekers.

Dank daarvoor. Kijk voor de totale terugblik op de website van Sociëteit Vastgoed.

De stikstofuitspraak en projecten in Nederland

Hoe kijkt CSP Real Estate hiernaar?

Een verslag en beschouwing van ing. Hans van Haeften MSV, namens CSP Real Estate.

Ede, 27 augustus 2019

Honderden bouwprojecten liggen momenteel stil door de stikstofuitspraak. Eind mei werd de  gehele bouw- en vastgoedsector verrast door de uitspraak rondom het PAS, het Programma Aanpak Stikstof.

Stikstofdepositie en PAS (Programma Aanpak Stikstof)

De gevolgen van de ‘stikstofuitspraak’ van Raad van State zijn veelomvattend aangezien er veel onduidelijkheid is gezaaid. Bouwprojecten zijn stilgelegd tot er duidelijkheid is.

Als de stikstofuitstoot naar landoppervlak wordt gemeten, staat Nederland hoog op de internationale lijst van ‘vervuilende’ landen.

Nederland is zo volgebouwd dat vervuilingsbronnen als veeteelt, industrie en verkeer al gauw dicht bij beschermde natuurgebieden liggen. Stikstof zorgt voor grote problemen in de natuur en tast ook de gezondheid van mensen aan. 

We realiseren ons dat we een serieus probleem hebben nu op deze wijze naar stikstofprobleem wordt gekeken. Dit betekent dat zowel Het Rijk, de provincies, gemeentes, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars zich zorgen maken.

In de kern komt het erop neer dat volgens de Raad van State jarenlang vergunningen zijn verleend op basis van een beleid dat in strijd is met natuurrichtlijnen. Dat beleid, het PAS dus, zag erop toe dat er herstelmaatregelen kwamen voor de natuur nádat er in de buurt van een beschermd natuurgebied bouwwerkzaamheden waren geweest. 

Bijvoorbeeld na de aanleg van een snelweg of de uitbreiding van een boerenbedrijf.  De overheid zag het PAS als de basis voor vergunningen, maar volgens de Raad van State mag dat helemaal niet. De uitspraak ging verder dan waar de eisende milieuclubs om gevraagd hadden. En de gevolgen waren dus ook veel heftiger.

Alle lopende projecten waar op basis van het PAS-vergunningen voor waren verleend, kwamen ineens op losse schroeven te staan.

Natura 2000-Gebieden

Geraakt worden alle projecten die in de buurt liggen van de Natura 2000-gebieden, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, en waar nog geen onherroepelijke vergunning voor is afgegeven. Alleen wanneer uit ecologisch onderzoek blijkt dat de stikstofuitstoot door een project niet stijgt of zelfs daalt, kan een vergunning voor het project worden afgegeven.

Wanneer de stikstofuitstoot wel stijgt, zijn meer maatregelen nodig.

Strenge Eisen

Momenteel krijgen veel initiatiefnemers te maken met de strenge eisen die de Natuurbeschermingswet stelt ten aanzien van de uitstoot van verzurende en vermestende stoffen. Ontwikkelingen lopen vertraging op en plannen moeten worden bijgesteld.

Vergunningen

Daarom is het van belang om al in een vroeg stadium na te gaan of er voor de stikstofemissies van een project een Natuurbeschermingswet-vergunning nodig is.

De projecten op de lijst die zich nog in de planuitwerking bevinden, worden naar verwachting geraakt. In die gevallen is het tracébesluit niet definitief, waarmee het besluit over het hele project nog niet onherroepelijk is. 

Noodwet?

De bouwsector dringt aan op een noodwet en het kabinet heeft een speciale commissie in het leven geroepen om het probleem snel aan te pakken. Het gaat om Europese wetgeving die Nederland niet goed heeft toegepast, vindt de rechter. De Raad van State zal nieuwe Nederlandse wetgeving daar opnieuw op toetsen.

Fijnstof

Mogelijk blijven de gevolgen van deze uitspraak beperkt. Toch zal vooraf moeten worden aangetoond welke gevolgen een bouwproject heeft op de uitstoot van stikstof.

Wat is Stikstofdepositie?

Stikstofdepositie is stikstof die als gevolg van uitstoot neerslaat op de Natura-2000 gebieden (118 in Nederland), en een nadelig effect kan hebben op de aanwezige natuur in dat gebied. Het PAS strekt enerzijds tot herstel en behoud van de in het PAS opgenomen Natura 2000-gebieden en creëert daarmee tegelijkertijd ook ruimte voor economische activiteiten.

In het PAS is een pakket van maatregelen vastgesteld (herstelmaatregelen en PAS-bronmaatregelen) dat samen met autonome ontwikkelingen moet leiden tot verminderen van de stikstofdepositie in Natura 200-gebieden. Een gedeelte van die toekomstige “winst” wordt dan beschikbaar gesteld voor economische activiteiten (“ontwikkelruimte”).

Met gegevens zoals o.a. planning inzet materieel, verkeersanalyse, huidige en nieuwe situatie (gasgebruik oud versus gasloos bouwen), wordt een stikstofemissiemodel opgesteld. Deze wordt ingevoerd in het rekenprogramma AERIUS Calculator (RIVM) waarmee de stikstofdepositie in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden en/of Beschermd Natuurmonument wordt berekend ten opzichte van de referentiedata.

Vooronderzoek

Het vooronderzoek stikstofdepositie geeft inzicht in de stikstofemissies en deposities die ontstaan bij het verbrandingsprocessen van mobiele werktuigen (aanlegfase: sloop en bouw) en verkeer van en naar het plangebied (verkeersaantrekkende werking tijdens gebruiksfase).

Voor de realisatie van projecten moet voldaan worden aan de wettelijke eisen voor stikstofdepositie, veroorzaakt door de activiteiten die samenhangen met dit nieuwe plan. Dit betreft het laatste aspect waaraan voldaan moet worden voordat met betrekking tot milieu groen licht gegeven kan worden voor de ontwikkeling.

Onderzoek

Het onderzoek moet aantonen dat significant negatieve effecten met betrekking tot stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen zijn uitgesloten. Bij waarden boven de 0,051 Mol/ha/jaar zal een ecologische beoordeling moeten worden uitgevoerd om deze significante effecten uit te sluiten. Het is mogelijk dat dit onderzoek aangevuld moet worden met een MER (Milieu Effect Rapportage).

Uit deze beide rapportages komt ook de mogelijkheid tot het nemen van mitigerende maatregelen aan bod: Welke deze specifiek per project zouden kunnen zijn en wat de te verwachten effecten kunnen zijn.

Op basis van deze toegevoegde informatie kan de instantie belast met vergunningverlenende en controlerende taak alsnog de vergunning verstrekken.

Nieuwe projecten

Nederland is geheel opgedeeld in hexagonen (zeshoeken) met een oppervlakte van één hectare. De depositie van stikstof wordt per hexagoon berekend. De voordelige effecten van maatregelen op natuurgebieden moeten op hexagoonniveau worden gekwantificeerd. Dat betekent dat op bepaalde delen van het land wel ruimte is voor nieuwe projecten.

Nederland zit dus niet geheel op slot.

ADC-toets

Er is namelijk een uitweg om binnen het PAS toch te kunnen ontwikkelen. De zogenoemde ADC-toets kan omvangrijke projecten alsnog groen licht geven, als aan drie voorwaarden wordt voldaan:

In dat geval moet worden gekeken of er alternatieve (A) oplossingen zijn. Is er een alternatief dat tot minder stikstofuitstoot leidt, dan moet deze worden gekozen.

Als dit er niet is, kan worden bepaald of er een dwingende (D) reden is van groot openbaar belang, met inbegrip van sociale of economische aspecten.

Als er zo’n reden is, moeten tegelijkertijd compenserende (C) maatregelen worden genomen om de toegenomen stikstofuitstoot te compenseren.

Projecten mogen door als de ADC- toets met succes wordt uitgevoerd.

Dat is al gelukt voor de Blankenburgtunnel en de A67 bij Veldhoven. Er moet een ‘dwingende reden’ zijn voor het bouwproject en alternatieven moeten in kaart zijn gebracht. Ook is het nodig dat alle uitstoot wordt gecompenseerd. En dat allemaal vooraf aan de bouwfase en niet meer achteraf.

Deze toets is voor veel kleinere projecten echter geen optie, omdat er een dwingende reden van openbaar belang ontbreekt of omdat er geen budget is voor een complex compensatietraject.

Oplossingen

Woningen moeten nu al zo goed als energieneutraal worden gebouwd. Nieuwe woningen hebben daarom al weinig stikstofuitstoot. Voor woningbouwprojecten moet de winst dus vooral tijdens de bouw behaald worden. Dit kan via emissie loos bouwen of bijvoorbeeld het kopen van uitstootrechten van een veehouderij.

Als de stikstofuitstoot desondanks toch toeneemt, moet de ADC-toets worden doorlopen.

Optie

Tenslotte zijn er ook nog andere oplossingen waarmee de kans op doorgang van projecten kan worden verhoogd. Er kan via zogenoemde interne herstelmaatregelen zo worden gebouwd dat de stikstofuitstoot niet stijgt.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van elektrische werkbouwtuigen. De markt voor dergelijk bouwmaterieel is echter op dit moment nog te klein om op alle bouwplaatsen in Nederland emissie loos te bouwen. Ook is de vraag of zwaar materieel wel elektrisch kan, al kan het gebruik van gas als brandstof als alternatief dienen.

Extern salderen

Extern salderen (bestaande emissierechten inbrengen door bijvoorbeeld uitkopen van veehouderij of opkopen van rechten van derden) is weer toegestaan. Dit brengt meer ruimte in de aantoonbaarheid en het verkrijgen van de omgevingsvergunning.

Tezamen met de voornoemde rapportages en mitigerende maatregelen kan de vergunning verstrekt worden en is realisatie van de ontwikkelplannen mogelijk.

En nu?

Momenteel werkt een team van experts in opdracht van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met hoge urgentie aan oplossingsrichtingen voor de vraagstukken en onduidelijkheden die de uitspraak van de Raad van State (29 mei 2019) met zich mee brengt.

Zo wordt er samen met het kabinet, medeoverheden en andere maatschappelijke partners gewerkt aan het realiseren van een nieuwe toekomstbestendige stikstofaanpak. Deze richtlijnen en uitgangspunten worden naar verwacht begin 2020 gepresenteerd.

CSP Real Estate blijft over dit actuele onderwerp publiceren en haar relaties informeren, zodat wij gezamenlijk tot oplossingen komen.

NB. Broncodes Financieel Dagblad, Gelders Dagblad & ABN Amro artikelen

Masterclass Beleggen en Financieren 17 september 2019

Hierbij delen wij graag een topartikel van onze relatie Daan Reekers van Adelaer Real Estate.

Daan is één van de topexperts die je kunt ontmoeten en spreken tijdens de Masterclass die wij als CSP Real Estate hosten op 17 september as bij Van der Valk in de Bilt (Utrecht).

De Masterclass wordt georganiseerd door Sociëteit Vastgoed Netwerk en er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wil jij als relatie van CSP Real Estate deelnemen aan deze Masterclass? Laat het ons dan weten.

Je kunt je ook gemakkelijk aanmelden via de website van Sociëteit Vastgoed en daarbij direct het hele programma even bekijken.

Wij kijken er in ieder geval naar uit een waardevol event te hosten, waarbij wij ons netwerk graag samenbrengen.

Heel graag tot 17 september aanstaande!

Jan Copier & Hans van Haeften MSV

Gezocht: Themapark Locatie 

7 augustus 2019
 
CSP Real Estate is voor een buitenlandse investeerder op zoek naar een locatie in Nederland of Duitsland, vanaf 10 hectare groot, waar binnen de bestemming een themapark gerealiseerd kan worden. 
 
Wij komen graag met jou in contact indien jij meer informatie hebt over mogelijke locaties.
 

Gezocht:

Woonzorg Locaties 

6 augustus 2019
 
CSP Real Estate is op zoek naar locaties voor woonzorg door geheel Nederland, maar ook in Duitsland of België.
 
Interessant zijn met name locaties die herontwikkeld of gerenoveerd moeten worden en waar woonzorg binnen de bestemming te realiseren is.
 
Wij komen graag met jou in contact indien jij meer informatie hebt over mogelijke locaties.
 
 

CSP Real Estate ontwikkelt in Ridderkerk

29 juli 2019

CSP Real Estate ontwikkelt een nieuw logistiek centrum op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard te Ridderkerk.

Dit bedrijventerrein is specifiek bedoeld voor ontwikkelingen voor bedrijven die in de agro-vers-foodsector werkzaam zijn. Het totale oppervlakte bedraagt 3 hectare.

De verwachte opleverdatum van dit project is eind 2020.

Voor meer informatie, neem dan contact met ons op.

Park Klein Giethoorn 

24 juli 2019

Vandaag heeft CSP REAL ESTATE gezamenlijk met ME-2 Architekten het voorlopig ontwerp van Park Klein Giethoorn te Opperdoes aan de gemeente Medemblik gepresenteerd.

Het VO is vol enthousiasme ontvangen! De voorbereidende werkzaamheden zullen worden doorgevoerd.

In september 2019 zal het ontwerp gepresenteerd worden aan de welstandscommissie.

Voor meer info, neem contact op met CSP REAL ESTATE.

#cspre #buildandconstruct #project #development #realestate #anothergreatproject 

Outdoor Gelderland

4 juli 2019

CSP REAL ESTATE was vandaag te gast op de druk bezochte vastgoedborrel van Sociëteit Vastgoed, in samenwerking met diverse vastgoedpartners.

Fijn om ook hier zoveel zakenpartners en relaties te ontmoeten en spreken!

#outdoorgelderland #cspre #societeitvastgoed#vastgoedborrel #vastgoed

CSP Real Estate ondersteunt locale ondernemers

28 mei 2019

CSP REAL ESTATE was dit weekend trotse sponsor van de Bennekomse dagen ' Lekker Bennekom'.

Mooie culinaire dagen waarbij wij de locale ondernemers steunden.

CSP Real Estate ontwikkelt

8 mei 2019

Er worden 265 nieuwe bomen gepland in het high end vakantiepark wat wij aan het realiseren zijn.

Een prachtig project waarbij 71 topwoningen gerealiseerd worden. We zijn begonnen met de sloop en de sanering. We houden je van de voortgang op de hoogte!

#cspre #ulicoten #projects #building #realisatie #realestate #vakantiepark#business #succes

CSP Real Estate is begonnen met bomen planten!

29 april 2019

Ennnnn...we zijn los!

De aanvang van het project #desteppe is begonnen. CSP Real Estate is gestart met het kappen van de bomen (we planten er 265 terug) en de bouwplaatsinrichting voor de start van de sanering.

##keepyouposted #desteppe #cspre #project #bouw #vastgoed #ulicoten @Ulicoten

Voortgang de Steppe delen met de 'buurt'

Op 27 maart 2019 zijn de aangrenzende bewoners van het gebied van de Steppe uitgenodigd voor een informatieavond. De opkomst was groter dan we hadden verwacht. Hieruit blijkt hoe de mensen rondom de ontwikkellocatie betrokken zijn bij de plannen.

CSP RE heeft daar haar plannen gepresenteerd, de planning toegelicht en besproken hoe het totale gebied vorm gaat krijgen. De keuze voor het WELL-bouwen bleek de juiste te zijn. De aanwezigen reageerden zonder uitzondering enthousiast op de gepresenteerde plannen en de wijze van werken die gekozen is.

Mocht u over bovenstaande vragen hebben of meer informatie wensen, kunt u contact opnemen met Hans van Haeften, bereikbaar per mail via  hans@csprealestate.eu

Logistiek Centrum

CSP RE is in gesprek met een partij voor het ontwerpen van een nieuw logistiek bedrijfspand van 14.000 m2 op een 2,5 hectare grondstuk in Zuid Holland.

De opdrachtgever wil zijn twee panden samenvoegen op een nog te bepalen nieuwe locatie.

CSP RE zal het gehele proces uitvoeren, van locatiebepaling, aankoop, ontwerp, verzorging bouwvergunning en begeleiden bij de realisatie alsmede de financiering van het gehele project.

Voortgang de Steppe

CSP RE is inmiddels in overleg met alle betrokken partijen voor de realisatie van project De Steppe:

  • DoepelStrijkers architect woningen
  • Topia landschapsarchitect
  • Van de Bijl & Heierman realisatie
  • Cicom & Copier ingenieursbureau

De 72 te bouwen woningen zullen eind 2019 gerealiseerd zijn. Deze maand wordt gestart met de voorbereidingen door onder andere het kappen van 188 bomen en de sloop van de opstallen. Aansluitend zal het bouwrijp maken van de grond uitgevoerd worden.

Met de gemeente Baarle-Nassau en de andere betrokken externe partijen zijn inmiddels gesprekken gevoerd voor de uitgangspunten van het ontwerp. De onherroepelijke bouwvergunning wordt in mei 2019 verwacht, waarna de bouw direct zal starten.

Samenwerking CSP Real Estate

CSP Real Estate gaat voor de realisatie van de woningen op vakantiepark De Steppe te Ulicoten samenwerken met architect Duzan Doepel van architectenbureau Doepel Strijkers (http://www.doepelstrijkers.com/ ).

De woningen worden als 4, 6 en 8 persoons uitvoering gerealiseerd in dit bijzondere natuurpark. Houd onze website en social media in de gaten voor meer updates over de vorderingen van dit vakantiepark waar deze high end woningen gerealiseerd gaan worden.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Hans van Haeften ( tel. nr. 06-46120829).